Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely kontaktného formuláru

podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov(ďalej len „Zákon“)

(ďalej len „Súhlas“)

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Foods for future s.r.o.
Sídlo: Kasalova 581/27 949 01 Nitra Slovenská republika
IČO: 54863287
Registrácia: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 107823/B
Štatutárny zástupca: Maroš Krivosudský, konateľ
Kontaktné údaje: futu@futu.sk; +421 910 615 600

Odosielateľ kontaktného formuláru ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“) odoslaním kontaktného formuláru udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov

Dané osobné údaje budú uchované po dobu 1 (jedného) roka odo dňa odoslania kontaktného formuláru. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola Prevádzkovateľom poučená nasledovne:

 1. Prevádzkovateľ je voči Dotknutej osobe v právnom postavení prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR a Zákona, t.j. osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva OÚ vo vlastnom mene.
   
 2. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa OÚ spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1
  písm. f) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
  (čl. 13 ods. 1 písm. d) Nariadenia GDPR a § 19
  ods. 1 písm. d) Zákona
  ): OÚ nie spracúvané na základe takéhoto právneho základu.
   
 3. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje (čl. 13 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR
  a § 19 ods. 1 písm. e) Zákona
  ):
  1. externý poskytovateľ úložiska
  2. externý spolupracovník
  3. externý poskytovateľ marketingových služieb.
 1. Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (čl. 13 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. f) Zákona):
  Prevádzkovateľ nezamýšľa takýto prenos.
   
 2. Doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia (čl. 13
  ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. a) Zákona
  ): po dobu 1 (jedného) roka odo dňa odoslania kontaktného formuláru.
   
 3. Účel spracúvania OÚ, na ktorý sú OÚ určené, ako aj právny základ spracúvania OÚ (čl. 13 ods. 1
  písm. c) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. c) Zákona
  ):
  1. Účel spracúvania OÚ: OÚ sú spracúvané za účelov vypracovania odpovede na zaslaný dotaz Dotknutej osoby.
  2. Právny základ spracúvania OÚ: súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním jeho osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona).
 1. Právo Dotknutej osoby požadovať od Prevádzkovateľa prístup k týkajúcich sa Dotknutej osoby,
  o práve na opravu
  , o práve na vymazanie alebo o práve na obmedzenie spracúvania ,
  o práve namietať spracúvanie
  , ako aj o práve na prenosnosť (čl. 13 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. b) Zákona):
  Dotknutá osoba má voči Prevádzkovateľovi nasledovné práva vo vzťahu k OÚ:

Prevádzkovateľ poskytne kópiu OÚ, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osoby do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.

V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

  1. Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osoby do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.

V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

Predchádzajúce dve vety sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie OÚ, ak

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže OÚ Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

  1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.

Prevádzkovateľ má lehotu na prenos údajov 1 mesiac, je možné ju predĺžiť o 2 mesiace v prípade, že je prenos zložitý. Musí o tom informovať Dotknutú osobu a odôvodniť, prečo nastalo predĺženie lehoty. V prípade, že kroky na prenos Prevádzkovateľ, musí informovať Dotknutú osobu prečo tak neučinil a o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu.

 1. Právo Dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ (čl. 13 ods. 2 písm. c) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. c) Zákona):
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
   
 2. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona alebo sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR (čl. 13 ods. 2 písm. d) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. d) Zákona):
  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má Dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore Nariadením GDPR.

  Dotknutá osoba má právo podať na Úrad ochrany osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu Nariadenia GDPR, Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie Nariadenia GDPR, Zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany OÚ.

  Návrh na začatie konania musí obsahovať:

Vzor návrhu na začatie konania bude uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.

 1. Vymedzenie, či poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov (čl. 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. e) Zákona):
  Poskytovanie a uchovávanie osobných údajov je založené na dobrovoľnom súhlase Dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade neposkytnutia osobných údajov, Prevádzkovateľ môže mať problém s identifikáciou Dotknutej osoby a spracovaním odpovede na dotaz Dotknutej osoby.
   
 2. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. f) Zákona):
  Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.