Cookies

Spoločnosť:
Obchodné meno: Foods for future s.r.o.
Sídlo: Kasalova 581/27 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO: 54863287
Registrácia: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra oddiel Sro, vložka č. 58228/N
Štatutárny zástupca: Maroš Krivosudský, konateľ
Kontaktné údaje: futu@futu.sk
(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“),

Aby služby Prevádzkovateľa na webovej stránke www.futu.sk (ďalej len „Webová stránka“) fungovali správne, ukladajú sa do Vášho zariadenia malé dátové súbory s názvom cookies.

 1. Čo sú to cookies?
  Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý Webová stránka pri jej návšteve uloží do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Umožňuje Webovej stránke zapamätať si Vaše akcie a preferencie (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a ďalšie preferencie zobrazenia) v priebehu času, takže ich nemusíte opakovane zadávať vždy, keď sa na ňu vrátite alebo prechádzate z jednej stránky na druhú. Súbory cookies sú zaznamenávané a uchovávané na základe Vášho súhlasu v súlade s § 55 ods. 5 zákona č. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača (www.allaboutcookies.org)
   
 2. Účel spracúvania OÚ, na ktorý sú OÚ určené, právny základ spracúvania OÚ a identifikácia príjemcu (čl. 13 ods. 1 písm. c) a písm. e) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. c) a písm. e) Zákona):

Na stránke Prevádzkovateľa sú používané nasledovné cookies:

  1. Technické (nevyhnutné) cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania Webovej stránky. Nevyhnutné cookies umožňujú zaznamenávať základné funkcie, ako sú nastavenia bezpečnosti, správa siete a prístupnosť. Môžete ich zakázať zmenou nastavení prehliadača, čo následne môže ovplyvniť fungovanie našej Webovej stránky.
    
  1. Funkčné cookies pomáhajú Prevádzkovateľovi nastaviť pre Vás rovnaký spôsob fungovania Webovej stránky po celú dobu, čo ich prezeráte, napr. voľbu jazyka, veľkosť písma a ďalšie preferencie zobrazenia. V rámci funkčných cookies Prevádzkovateľ zaznamenáva údaje, ktoré umožňujú Prevádzkovateľovi sledovať návštevnosť Webovej stránky. Ide iba o štatistiky a údaje sú anonymizované, takže Prevádzkovateľ nie je schopní na základe týchto údajov identifikovať Vašu osobu. Prevádzkovateľ používa Google Analytics - analytický nástroj spoločnosti Google Inc., ktorý zaznamenáva prístupy na Webovej stránke Prevádzkovateľa a jej súčastí. Analýzou návštevnosti a správania sa návštevníkov sa následne Prevádzkovateľ snaží prispôsobovať obsah Webovej stránky. Spôsob a rozsah využitia údajov spoločnosťou Google nájdete v tomto odkaze,
    
  1. Marketingové (reklamné) cookies, ktorá napr. umožňujú zobraziť Vám reklamu, ktorá Vás zaujíma, merať jej účinnosť reklám a pod.

Na zbieranie marketingových cookies súborov Prevádzkovateľ využíva cookies spoločnosti Facebook Ireland Ltd., ktoré zobrazujú reklamu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook alebo na inej digitálnej platforme patriacej uvedenej spoločnosti. Okrem toho cookies tejto spoločnosti zaznamenávajú zobrazené reklamy za účelom ich vylepšenia. Tieto súbory cookies tiež sleduje správanie používateľa na webových stránkach, ktoré majú Facebook pixel alebo sociálny doplnok Facebook Cookies. V prípad týchto súboroch sú zbierané osobné údaje o návštevníkovi Webovej stránky v rozsahu kontaktných údajov (najmä meno, e-mailová adresa a telefónne číslo) za účelom spárovania s užívateľským účtom na sociálnej sieti Facebook a údaje o udalostiach zahŕňajúce ostatné informácie o návštevníkoch Webovej stránky a akciách, ktoré robia na Webovej stránke, ako sú napríklad návštevy Webovej stránky, inštalácie aplikácií a nákupy produktov na Webovej stránke za účelom analytiky a merania. Spôsob a rozsah využitia údajov spoločnosťou Facebook nájdete v tomto odkaze.

V rámci marketingových cookies sú zaznamenávané aj cookies od spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company. Sú to cookies súbory zaznamenávajúce jazykové preferencie návštevníka stránky, slúžiace na smerovanie návštevníka z iných webových stránok, sledovanie návštevníka s cieľom predstaviť mu relevantnú reklamu a meranie úspešnosti reklám, prispôsobenie obsahu. V týchto prípadoch sú zaznamenávané najmä tieto údaje súbory cookies v prehliadači na mobile alebo na počítači, reklamné ID Google na zariadení Android alebo IDFA na zariadení iOS, operačný systém, značka a model zariadenia (užívateľský agent), IP adresa, čas prístupu (časová pečiatka), adresa URL stránky alebo názov aplikácie, ktoré sa spájajú s ďalšími údajmi registrovaného užívateľa sociálnej siete LinkedIn. Spôsob a rozsah využitia údajov spoločnosťou LinkedIn nájdete v tomto odkaze.

Súbory cookies Prevádzkovateľ získava na základe Vášho súhlasu, a to v prípade nevyhnutných súborov ďalším používaním Webovej stránky alebo priamym vyjadrením súhlasu so zaznamenávaním ostatných súborov cookies.
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Úprava nastavení súborov cookies v najpoužívanejších prehliadačoch:

Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

Safari

Pre nastavenie súborov cookies v iných prehliadačoch prosím použite dokumentáciu daného prehliadača.

 1. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa OÚ spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1
  písm. f) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
  (čl. 13 ods. 1 písm. d) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. d) Zákona): OÚ nie spracúvané na základe takéhoto právneho základu.
   
 2. Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (čl. 13 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. f) Zákona):
  Prevádzkovateľ nezamýšľa takýto prenos.
   
 3. Doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia (čl. 13
  ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. a) Zákona
  ):

Základné, tzv. nevyhnutné cookies sú uchovávané po dobu návštevy webu.
Funkčné cookies sú uchovávané po dobu 13 mesiacov
Marketingové (reklamné) cookies sú uchovávané po dobu 13 mesiacov.

 1. Právo Dotknutej osoby požadovať od Prevádzkovateľa prístup k týkajúcich sa Dotknutej osoby,
  o práve na opravu
  , o práve na vymazanie alebo o práve na obmedzenie spracúvania ,
  o práve namietať spracúvanie
  , ako aj o práve na prenosnosť (čl. 13 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. b) Zákona):

Dotknutá osoba má voči Prevádzkovateľovi nasledovné práva vo vzťahu k OÚ:

Prevádzkovateľ poskytne kópiu OÚ, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osoby do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.

V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

  1. Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osoby do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.

V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

Predchádzajúce dve vety sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie OÚ, ak

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže OÚ Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

  1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.

Prevádzkovateľ má lehotu na prenos údajov 1 mesiac, je možné ju predĺžiť o 2 mesiace v prípade, že je prenos zložitý. Musí o tom informovať Dotknutú osobu a odôvodniť, prečo nastalo predĺženie lehoty. V prípade, že kroky na prenos Prevádzkovateľ, musí informovať Dotknutú osobu prečo tak neučinil a o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu.

 1. Právo Dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ (čl. 13 ods. 2 písm. c) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. c) Zákona):
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
   
 2. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona alebo sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR (čl. 13 ods. 2 písm. d) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. d) Zákona):
  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má Dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore Nariadením GDPR.

Dotknutá osoba má právo podať na Úrad ochrany osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu Nariadenia GDPR, Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie Nariadenia GDPR, Zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany OÚ.

Návrh na začatie konania musí obsahovať:

Vzor návrhu na začatie konania bude uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.

 1. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. f) Zákona):

Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

V Nitre, dňa 10. 10. 2022

Foods for future s.r.o.

Maroš Krivosudský, konateľ